STATEMENT ON AAPI HATE CRIMES AND VIOLENCE

How much louder must we scream after gathering March 13, 2021 at San José City Hall against the hate crimes and violence against our Asian community? 

We stand in solidarity and grief for the lives lost yesterday to senseless murders in Atlanta. We must become extra vigilant to keep our communities safe, and not let hate and fear divide us. Enough IS enough!

We must unite and educate everyone to stand and fight violence and bigotry together. The violence against the AAPI community is drastically increasing, and these crimes are seriously under-reported. Whether it be the “model minority” stereotypes, or the vicious murders in Atlanta, or assaults on the streets in Oakland or the Caltrain in San José - it’s all rooted in the same ignorance and hate which needs to end. Silence will embolden the perpetrators and we must stand up to let them know that this will never be tolerated, and justice will be upheld.

The Santa Clara County Board of Supervisors is taking concrete actions, and I hope people will join us for further action on this at the March 23, 2021 Board of Supervisors meeting.

If you or someone you know has been a target or victim of violence or a hate crime, report this to our law enforcement immediately. Please contact my office at 408-299-5030 or [email protected] and visit https://stopaapihate.org/ for more information.

Hate against one is crime against us all. There is no place for hate crimes in our community, our country, or ever. Standing together and speaking up is how we will prevail.

Supervisor Otto Lee
Santa Clara County, District 3


En Español:

DECLARACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA Y LOS DELITOS DE ODIO DE LA COMUNIDAD ASIATICA

¿Cuánto más debemos gritar después de reunirnos el 13 de Marzo de 2021 en el Ayuntamiento de San José contra los crímenes de odio y la violencia contra nuestra comunidad asiática?

Estamos en solidaridad y dolor por las vidas perdidas en Atlanta. Debemos estar más vigilantes para mantener seguras nuestras comunidades y no dejar que el odio y el miedo nos dividan. ¡Suficiente es suficiente!

Debemos unirnos y educar a todos para que luchen juntos contra la violencia y la intolerancia. La violencia contra la comunidad asiática está aumentando drásticamente y estos delitos no se denuncian seriamente. Ya sean los estereotipos de la "minoría modelo", los crueles asesinatos en Atlanta o los asaltos en las calles de Oakland o Caltrain en San José, todo está arraigado en la misma ignorancia y odio que debe terminar. El silencio envalentonará a los perpetradores y debemos levantarnos para hacerles saber que esto nunca será tolerado y que se defenderá la justicia.

La Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara está tomando medidas concretas y espero que la gente se una a nosotros para tomar más medidas al respecto en la reunión de la Junta de Supervisores del 23 de Marzo de 2021.

Si usted o alguien que conoce ha sido objetivo o víctima de violencia o un crimen de odio, infórmelo de inmediato a nuestras fuerzas del orden. Comuníquese con mi oficina al 408-299-5030 o con [email protected] y visite https://stopaapihate.org/ para obtener más información.

El odio contra uno es un crimen contra todos nosotros. No hay lugar para los crímenes de odio en nuestra comunidad, nuestro país o nunca. Mantenernos unidos y usando nuestra voz es cómo prevaleceremos.

_________________________________________________________________________________

Bằng tiếng việt:

TUYÊN BỐ VỀ AAPI (Cộng Đồng Á Châu) GHÉT TỘI ÁC VÀ BẠO LỰC

Chúng ta phải gióng lên tiếng nói bao lớn sau cuộc tập họp vào ngày 13 tháng 3 năm 2021 tại Tòa Thị Chính Thành Phố San Jose trong công cuộc chống lại tội hận thù và bạo lực nhắm vào cộng đồng châu Á của chúng ta? 

Chúng ta đoàn kết và chia buồn vì những mạng sống đã mất ngày hôm qua trước những thạm vụ giết người vô nghĩa ở Atlanta. Chúng ta phải cảnh giác hơn để giữ an toàn cho cộng đồng của mình, và không để sự căm thù và sợ hãi chia rẽ chúng ta. Đã đủ rồi!

Chúng ta phải đoàn kết và hướng dẫn mọi người cùng nhau đứng lên chống lại bạo lực và tội cố chấp. Bạo lực đối với cộng đồng AAPI (Á Châu) đang gia tăng mạnh mẽ và những tội ác này chưa được báo cáo đầy đủ. Cho dù đó là định kiến "thiểu số mô hình", hay những vụ giết người tàn bạo ở Atlanta, hoặc các cuộc tấn công trên đường phố ở Oakland hay Xe Điện ở San José - tất cả đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết và thù hận cần phải kết thúc. Sự im lặng sẽ khuyến khích thủ phạm và chúng ta phải đứng lên để cho họ biết rằng điều này sẽ không bao giờ được dung thứ, và công lý sẽ được duy trì.

Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara sẽ thực hiện những hành động cụ thể, và tôi hy vọng mọi người cùng chúng tôi tham gia trong phiên họp Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt  vào ngày 23 tháng 3 năm 2021.

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết là mục tiêu hay nạn nhân của bạo lực hoặc tội ác hận thù, hãy liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta ngay lập tức. Vui lòng liên lạc với văn phòng của tôi qua số điện thoại 408-299-5030 hoặc [email protected] và truy
https://stopaapihate.org/ để biết thêm thông tin.

Ghét một người là một tội chống lại tất cả chúng ta. Không có nơi nào chấp nhận hận thù dù là trong cộng đồng, trong một quốc gia, hay bất cứ nơi nào.  Cùng nhau đứng lên và gióng lên tiếng nói là cách duy nhất để chúng ta sẽ chiếm ưu thế.

_________________________________________________________________________________

中文

關於AAPI仇恨犯罪和暴行的聲明

2021313日在聖何西市政廳(San José City Hall)前,抗議針對亞裔社區的仇恨犯罪和暴行之後,我們到底還要如何大聲疾呼?

我們聲援並哀悼昨天在亞特蘭大的毫無意義的謀殺中喪生的人們。 我們必須格外警惕,以確保社區的安全,切莫讓仇恨和恐懼分裂我們。 真是夠了!(Enough IS enough!)

我們必須團結和教育每個人站在一起,共同對抗暴力和偏執。針對AAPI社區的暴力活動急劇增加,而對這些罪行的報告卻嚴重不足。無論是“模範少數族裔”的刻板印象,還是亞特蘭大的惡性謀殺案,奧克蘭街頭的襲擊或聖何西的Caltrain襲擊,所有這些都源於亟待終結的同樣的忽視和仇恨。沈默會使肇事者更肆無忌憚,我們必須站出來讓他們知道,這將永遠不會被容忍,正義必將被維護。

聖塔克拉拉縣監事會正在采取具體行動,我希望大家能夠參加2021323日的監事會會議,與我們一起,為采取進一步行動而努力。

如果您或您認識的人成為暴力或仇恨犯罪的目標或受害者,請立即向我們的執法部門報告。請通過408-299-5030[email protected]與我的辦公室聯系,並訪問https://stopaapihate.org/了解更多信息。

對一個人的仇恨是對我們所有人的罪行。仇恨犯罪在我們的社區、國家或任何地方都絕無容身之地。團結起來,一起發聲將幫助我們取得最終的勝利。

縣議員李洲曉

聖塔克拉拉縣,第三區

Placeholder

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.