Khu Vực 3 Bản Thăm Dò 2022

Mừng Bạn đến với Khu Vực 3 Bản Thăm Dò 2022

Xin vui lòng chia sẻ và đóng góp ý kiến của quí vị vào những vấn đề và đề mục sau đây.  Cho bất kỳ hoặc tất cả các phần của cuộc khảo sát mà bạn muốn trả lời, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ email và khu xóm của mình. Tất cả các câu hỏi khác là tùy chọn.

Xin lưu ý rằng thông tin bạn cung cấp sẽ được Văn phòng Giám sát viên Otto Lee sử dụng để hiểu rõ hơn về các vấn đề cộng đồng ở Quận Hạt Khu 3 và thông tin bạn cung cấp có thể không được bảo vệ theo luật liên bang và tiểu bang là bí mật. Cảm ơn bạn.


Liên kết khảo sát SURVEY - English   |   中文   |   Español   |   Tiếng Việt

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.